ออสเตรเลียห้ามการใช้บัตรเครดิตใน การพนันออนไลน์ lucky168

บัตรเครดิต lucky168

การห้ามใช้บัตรเครดิตใน การพนันออนไลน์ lucky168

ชาวออสเตร เลีย ที่ เสี่ยงต่อ การ เกิดอันตรายจาก การพนันออนไลน์ lucky168 จะได้รับ การคุ้มครอง ที่ดีขึ้นผ่าน การห้ามชําระ เงินด้วยบัตรเครดิต และ ค่าปรับสูงถึง 234,750 ดอลลาร์สําหรับ บริษัท ที่ ไม่บังคับ ใช้ผ่านกฎหมาย ที่ รัฐบาลแรงงานแอลเบ เนียเสนอต่อรัฐสภา

ร่าง พระราชบัญญัติแก้ไข การพนัน เชิงโต้ตอบ (เครดิต และ มาตรการอื่น ๆ ) พ.ศ. 2566 จะพยายามห้าม การ ใช้ บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง กับเครดิตรวมถึง สกุล เงินดิจิทัล ที่ ใช้สําหรับ การ เดิมพัน ออนไลน์

สมัครใหม่ รับโบนัส 100%

ร่างกฎหมายนี้ยังคง ให้ ความ สําคัญกับรัฐบาลใน การ ปกป้อง ชาวออสเตร เลีย ที่ เปราะบาง จากอันตรายจาก การพนัน ออนไลน์ lucky168 และ ยัง ให้ รัฐมนตรีว่า การกระทรวง คมนาคม มี อํานาจใน การห้ามผลิตภัณฑ์ ที่ เกี่ยวข้อง กับเครดิต เพิ่มเติม เนื่องจาก เป็น วิธีการ “พิสูจน์อักษรในอนาคต” ของ กฎหมาย

การนําร่าง กฎหมาย นี้ ใช้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการร่วมรัฐสภาว่า ด้วยบรรษัท และ บริการทาง การ เงิน (PJC Inquiry) ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ร่างกฎหมายนี้จะขยายอํานาจ ของ หน่วยงานด้าน การสื่อสาร และ สื่อ ของ ออสเตรเลีย เพื่อ ให้แน่ใจว่า การบัง คับ ใช้บทบัญญัติโทษทาง แพ่งใหม่ และ ที่มีอยู่อย่าง เข้มแข็ง และ มี ประสิทธิภาพภาย ใต้ พระราชบัญญัตินี้ บทลง โทษสูง ถึง 234,750 ดอลลาร์อาจ มี ผลบัง คับ ใช้สําหรับ การละ เมิดบทบัญญั ติ ใหม่

อุตสาหกรรม และ ผู้ บริโภคจะ ได้รับระยะเวลาการ เปลี่ยนแปลงหก เดือนนับจากวัน ที่ Royal Assent เพื่อ เปลี่ยนธุรกิจ และ พฤติกรรม การ เดิมพัน ตามลําดับ

สล็อตเพย์ไลน์

ตั้งแต่เข้ามาทําง านด้านแรงงาน ของ รัฐบาลได้ ให้ ความ สําคัญกับ การทํางาน เพื่อลดอันตราย ที่ เกิดจาก การพนัน ออนไลน์ lucky168 รวมถึง การดํา เนินการตามมาตร การขั้นสุดท้ายภาย ใต้กรอบการคุ้มครอง ผู้ บริโภคแห่ง ชาติ

ซึ่งรวมถึง การแนะนําง บกิจกรรมราย เดือนที่สรุ ปการชนะ และ การสูญ เสียสโลแกนตามหลักฐาน ใหม่ เพื่อแทน ที่ “Gamble Responsibly” การฝึกอบรม ที่ สอดคล้อง กันระดับ ประเทศสําหรับพนักง านที่ทําง านใน บริษัท การพนัน ออนไลน์ lucky168 และ BetStop ซึ่ง เป็น National Self-Exclusion Register ซึ่ง ช่วย ให้ ผู้ บริโภคสามารถแยกตัวเอง ออกจากบริ การ เดิมพัน ที่ ได้รับอนุญาต ของ ออสเตร เลียทั้งหมด เป็นระยะเวลาสาม เดือนจนถึง ตลอดชีวิต

นอกจากนี้รัฐบาลจะแนะนํา การตรวจสอบล่วง หน้า ของ ลูกค้าโดยกําหนด ให้ ผู้ ให้บริ การ เดิมพันต้อง ยืนยันตัวตน ของ ลูกค้า เมื่อพวกเขา สมัคร สําหรับบัญชีใหม่ และ ก่อน ที่ พวกเขาจะสามารถวาง เดิมพัน ได้ ข้อกําหนด นี้คาดว่าจะ มี ผลบังคับ ใช้ ภายในสิ้น เดือนนี้

รัฐบาลกําลังพิจารณาข้อ เสนอแนะ ของ การไต่สวน ของ รัฐสภาเกี่ยวกับ การพนัน ออนไลน์ อย่าง รอบคอบ เพื่อแจ้ง มาตร การในอนาคต เพื่อช่วยแก้ไขอันตราย ที่ เกิดจาก การพนัน คาสิโนออนไลน์

การ ประชุม ของ รัฐดินแดน และ รัฐมนตรี เครือจักรภพ ที่ รับผิดชอบ การพนัน ออนไลน์ ทั่ว ประเทศจะจัดขึ้นก่อนสิ้นปี

สมัครใหม่-50

คําพูด ที่ เป็น ของ รัฐมนตรีว่า การกระทรวง คมนาคม Hon Michelle Rowland MP:

“มันง่ายอย่าง นี้: ผู้คนไม่ควร เดิมพัน ด้วย เงินที่พวก เขาไม่มี

“รัฐบาลออสเตร เลียยังคงมุ่ง มั่นที่จะ ปกป้องชาวออส เตร เลียจากอันตรายจาก การพนัน

“การออกกฎหมายห้าม ใช้ บัตรเครดิตสําหรับ การพนัน ออนไลน์ จะช่วยปกป้อง ชาวออสเตร เลีย ที่ เปราะบาง และ คน ที่ คุณ รัก

“ผมขอขอบ คุณ ผู้ มี ส่วน ได้ส่วน เสียที่หลากหลาย รวมถึง ผู้ สนับสนุน การลดอันตราย ผู้ ให้ บริการ การพนัน และ ลอตเตอรี่ และ อง ค์กรการชําระ เงินผ่านธนาคาร สําหรับ การสนับสนุน และ สนับสนุนร่าง กฎหมายนี้”

คําพูด ที่ เป็น ของ รัฐมนตรีว่า การกระทรวง บริการสัง คม Hon Amanda Rishworth MP:

“ตั้งแต่มา ที่ รัฐบาลเรา ได้ ให้ ความ สําคัญกับ การจัด การกับอันตราย ที่ เกิดจาก การพนัน คาสิโนออนไลน์ และ ฉัน ดี ใจ ที่ เรากําลังก้าว ไปอีกขั้นด้วย การออกกฎหมาย เพื่อห้าม การ ใช้ บัตร เครดิต

“คุณ ไม่สามารถ ใช้บัตร เครดิต ของ คุณ เพื่อวาง เดิมพัน สําหรับ การพนัน บนบก และ กฎ เดียวกันควร ใช้สําหรับ การพนัน ออนไลน์ ด้วย

“เราจริงจังกับ การปกป้องชาวออสเตร เลีย ที่ เปราะบางจากอันตราย ที่ เรารู้ว่า การพนัน คาสิโนออนไลน์ สามารถก่อ ให้เกิด ได้ แพลตฟอร์ม ใด ๆ ที่ ละ เมิดกฎใหม่จะถูกลง โทษ

“เรารู้ว่าการลดอันตรายที่เกิดจาก การพนัน ออนไลน์ ไม่ใช่ชุด และ ลืม การออกกําลัง กาย และ ฉันหวังว่า จะได้ทําง านร่วมกับรัฐ และ ดินแดน ของ ฉัน เกี่ยวกับสิ่ง ที่ จะ เกิดขึ้นต่อไป เพื่อดํา เนิน การต่อ การเปลี่ยนแปลง ในเชิงบวกนี้”

Register-NJOY1688